ปูทะเลเนื้อและไข่นึ่ง

ปูทะเลเนื้อและไข่นึ่ง

“ปูทะเลไข่นึ่งและปูทะเลเนื้อนึ่งเนื้อแน่นก้ามโต” ที่ร้านจะใช้ปูของท้องถิ่นที่ชาวบ้านจับมาได้ เป็นปูธรรมชาติ